Közérdekű adatok

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

  
 1. Hivatalos név (teljes név)Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság
 2. Székhely 6724 Szeged, Tavasz u. 2.
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 6724 Szeged, Tavasz u. 2.
 4. Telefonszám +36-62-554-054
 5. Faxszám +36-62-554-063
 6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@szefo.hu
 7. A honlap URL-je www.szefo.hu
Céget nyilvántartó cégbíróság neveSzegedi Törvényszék Cégbírósága
CégjegyzékszámCg.06-10-000122
Adószám11090036-2-06
Jegyzett tőke1.100.000,- eFt
Jegyzett tőke ténylegesen rendelkezésre bocsátott összege1.100.000,- eFt

A szervezeti struktúra

  
 A szervezeti struktúra ábrájaSzegedi SZEFO zrt. szervezeti struktúra linkje

Társaság vezetői

  
 1. Társaság vezetőiSzegedi SZEFO zrt. vezetői linkje
 2. Társaság szervezeti egységek, telephelyek, fióktelepek és vezetőik

Szegedi SZEFO zrt. szervezeti egységei, vezetői linkje

Szegedi SZEFO zrt. telephelyei, fióktelepei és vezetőik linkje

 

Irányítás, felügyelet vagy ellenőrzés alatt álló, vagy alárendeltségében működő más szerv

A Szegedi SZEFO zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, adatai

 

Többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet

A Szegedi SZEFO zrt. többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Közalapítványok

Szegedi SZEFO zrt. által alapított közalapítványok

  
 1. Alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

Alapítványok

Szegedi SZEFO zrt. által alapított alapítványok

  
 1. Az alapítvány neve, amelyet a Szegedi SZEFO zrt. alapított és, amely alapítói jogát gyakorolja

SZEFO Fonalfeldolgozó Chance Alapítvány

Az alapító okirat linkje

 2. A fentiek szerinti alapítvány székhelye 6724 Szeged, Tavasz u. 2.
 3. A fentiek szerinti alapítvány kuratóriumának tagjai

dr. Ambrus Norbert

Kiss Andrea

Német László

Költségvetési szerv

Alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Lapok, kiadványok

Szegedi SZEFO zrt. kiadványai

  
1.       Kiadvány, lap neve SZEFO Magazin (ingyenes kiadvány)
 2. A kiadvány kiadójának neve és elérhetősége

kiadó: Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság

telefon: +36-62-554-054

 3. A kiadvány főszerkesztőjének a neve Gyurácz Annamária

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

  
1. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat rehabilitációs hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatal látja el a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint.

Budapest Főváros Kormányhivatal

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem bekövetkeztekor eljáró szerv a NAIH.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefonszám:

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Fax:
+36 (1) 391-1410

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

  
 1. A Szegedi SZEFO zrt. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 Szabályzatok

Jogszabályok

A társaságra vonatkozó jogszabályok jegyzéke, szabályzatok linkje

 

 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvennem értelmezhető
 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainem értelmezhető
 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlnem értelmezhető
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményeknem értelmezhető
 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

SZEFO Magazin

–          a Társaságról szóló ingyenes kiadvány

–          papír alapon és elektronikus formátumban a Társaság honlapján

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem értelmezhető
 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Közérdekű adatok igénylése

  
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeA közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat linkje
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Vezérigazgatói Titkárság
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Postacím: 6724 Szeged, Tavasz u. 2.

Telefon: +36-62-554-054

Elektronikus levélcím: titkarsag@szefo.hu

 4. Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve dr. Ambrus Norbert

Közzétételi listák

  
 1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény által előírt közzététel

 Közzététel linkje

Archív adatok elérhetősége:

http://www.szefo.hu/adatszolgaltatas

 2. A 2015. évi LVII. tv. az energia hatékonyságról, valamint a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet alapján előírt éves energetikai szakreferens jelentéséves energetikai szakreferens jelentés linkje

További adatok

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
  1. Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

  
 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításaiÁllami Számvevőszék ellenőrzésének linkje

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

  
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai –

 

Számviteli beszámolók

  
 1. A Szegedi SZEFO zrt. számviteli törvény szerinti beszámolói http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses

Foglalkoztatottak

  
 1. A Szegedi SZEFO zrt. -nél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokFoglalkoztatottak adataira vonatkozó link
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összegeFoglalkoztatottak adataira vonatkozó link
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveFoglalkoztatottak adataira vonatkozó link

 

Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond–           

 

 Szerződések

  
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
  nincs vonatkozó adat

Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)–           

Nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

Európai Unió által támogatott fejlesztések

  
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések nincs vonatkozó adat

Közbeszerzés

  
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

Támogatások

  
 1. A Szegedi SZEFO zrt. részére Keret- és Támogatási szerződés megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatásratámogatási szerződés linkje