Hirdetmény

2015. november 06. - 17:06

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakítása.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg.01-10-045784; 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság (Cg.06-10-000122; 6724 Szeged, Tavasz u. 2.) tulajdonosi jogainak gyakorlója 2015. szeptember 15. napján kiadott 286/2015. (IX.15.) számú alapítói határozatával döntött a jelenleg nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról és megbízta a társaság vezérigazgatóját, hogy a dematerializációhoz szükséges intézkedéseket megtegye. Az 286/2015. (IX.15.) számú alapítói határozattal, így 1 db 340.083.000,- Ft névértékű törzsrészvény, 1 db 417.000,- Ft névértékű törzsrészvény, 1 db 75.000.000,- Ft névértékű „C” sorozatú törzsrészvény, 1 db 200.000.000,- Ft névértékű törzsrészvény és 1 db 34.500.000,- Ft névértékű törzsrészvény kerül átalakításra dematerializált értékpapírrá akként, hogy 65.000 db 10.000,- Ft névértékű deamaterializált törzsrészvény keletkezik.

I. Felhívás a részvények benyújtására

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság 286/2015. (IX.15.) számú alapítói határozat alapján, a jelen hirdetménnyel tájékoztatja a részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket átalakítás céljából az alábbiakban meghatározott időtartamon belül leadhatják.

A részvények benyújtásának helye a Kibocsátó székhelye (6724 Szeged, Tavasz u. 2.)

Az átalakítás időpontjában a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál letétként elhelyezett értékpapírok benyújtottnak tekintendők, amennyiben a részvény tulajdonosa értékpapírszámlával rendelkezik.

II. Átalakítás:

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2015. november 09.

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak: 2015. november 09. – 2016. január 07.

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó nap: 2016. január 07.

Az átalakítás időtartama hatvan napnál rövidebb nem lehet, azonban ha valamennyi részvényt benyújtották, az hamarabb lezárható. A részvény tulajdonosa a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, amellyel értékpapír-számlaszerződést kötött. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a benyújtást elmulasztotta.

Az átalakítás lezárásának várható időpontja: 2015. január 07.

Az átalakítás időpontja a nyomdai úton előállított értékpapír benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap. Az átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a részvényes által be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált értékpapírokat a központi értéktár a kibocsátó számára vezetett központi értékpapír-számlán tartja nyilván, azzal hogy a számlán lévő részvények tulajdonjoga a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti. Az átalakítás napjával a kibocsátó az átalakított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja, dematerializált értékpapírrá alakítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba veszi.

III. Be nem nyújtott részvények, értékesítés:

A be nem nyújtott, nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírok tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti meg. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba veszi. A részvényes által érvényesen be nem nyújtott részvények esetén a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság az átalakított részvényeket – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti és a befolyt vételárat külön számlán tartja. Ha az értékesítés szükségessé válik, az értékesítésre vonatkozó konkrét szabályokat a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság az átalakítási folyamat lezárásáról szóló részvényesi tájékoztatóban határozza meg. A be nem nyújtott és érvénytelennek nyilvánított részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítése esetén a részvényest megillető ellenérték a részvények eladása során a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársasághoz befolyt nettó vételár (azaz a bruttó vételár csökkentve a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaságnál a be nem nyújtott részvények értékesítésével kapcsolatban felmerült összes költség összegével). Az értékesített részvények ellenértékét, illetve a lejáratkor esedékes összeget a tulajdonos jelentkezéséig a társaság hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja.

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvénnyel részvényesi jogokat nem lehet gyakorolni. Az érvénytelenné nyilvánított, be nem nyújtott részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét vagy a lejáratkor esedékes összeget.

A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság részére megtéríteni. Amennyiben a dematerializált részvények értékesítése megtörtént, a részvényes igényt tarthat az értékesített értékpapír ellenértékére az elévülési határidőn belül a részvényesi igényérvényesítés időpontjáig felmerült költségek figyelembevételével. Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítésének eredménytelensége esetén, a tulajdonosi joggyakorló az értékesítésre nyitva álló határidő lejáratát követően az alaptőkét leszállítja.

IV. Információ

A dematerializációval kapcsolatos bármilyen kérdésben a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság munkatársai a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság székhelyén (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) készséggel állnak a részvényesek rendelkezésére.

Szeged, 2015. november 06.

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság